Vážené dámy a pánové,

v tomto dokumentu naleznete nejdůležitější informace týkající se Vašich osobních údajů, které zpracovává společnost Dentsu Czech Republic s.r.o., IČO 26502984, se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 86259 (dále též jen „my“ či „naše společnost“), v rámci vyřizování Vašich žádostí o registraci na akci Dentsu Bootcamp z našich internetových stránek.

 1. Jaké údaje zpracováváme?
  Osobní údaje fyzických osob, které vyplnily registrační formulář na našich internetových stránkách a požádaly nás tak o registraci na výše uvedenou akci, zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném.

  Konkrétně takto zpracováváme:
  - Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, mobilní telefon),
  - údaje o vzdělání (název školy, obor a ročník),
  - údaje o naší reakci na Vaši žádost o registraci,
  - případné další údaje obsažené v návazné komunikaci s Vámi.
 2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
  Poskytnutí výše uvedených osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné, není tedy Vaší zákonnou povinností. Na základě Vašeho dobrovolného požadavku na registraci Vám zašleme reakci a pro tento účel, tedy pro reakci na Váš požadavek, zpracováváme Vaše osobní údaje.

  Právním základem zpracování je plnění smluvního vztahu ze strany naší společnosti vůči Vám, v podobě přípravy reakce vyžádané Vaší žádostí o registraci.

  Doba uložení Vašich údajů
  Vaše výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat do doby vyřízení Vaší žádosti o registraci a další dva (2) roky. Po uplynutí výše uvedené doby Vaše údaje vymažeme.
 3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?
  Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou případného předání orgánům veřejné moci, u nichž by naše povinnost předání údajů vyplývala z platných a účinných právních předpisů, či v případě oznámení incidentu.

  Naše společnost nevyužívá služeb zpracovatelů pro zpracování Vašich osobních údajů při přípravě reakce na Vaši žádost o registraci.

  Některé údaje můžeme předat pro účely poskytování poradenství našim účetním, daňovým, právním a obdobným poradcům.

  Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU.
 4. Další podstatné skutečnosti
  Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, k neoprávněnému přístupu k nim, či jinému neoprávněnému zpracování.

  Vaše osobní údaje, které jste vyplnili v registračním formuláři, jsme získali výhradně přímo od Vás.

  Neprovádíme automatizované rozhodování, včetně profilování ve vztahu k Vaší osobě, nejste tedy předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
 5. Vaše práva dle účinné právní úpravy
  Dle účinné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
  • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
  • právo kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů písemně, či e-mailem na níže uvedené adrese, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy či na základě souhlasu. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci,
  • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz,
  • v případě, kdy nevyhovíme Vaší žádosti, máte také právo požádat o soudní ochranu.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7; naše společnost určila tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo.czech@dentsu.com.

V Praze, 20.2.2024
Ing. Petr Chajda, Ing. Roman Filla
jednatelé